Drip Ab

قیمت زانوی 90 & 45 درجه رزوه ای گالوانیزه

ردیف اتصال سایز قیمت ( ریال )
1 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۱/۲" ۶۷،۰۰۰
2 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۳/۴" ۱۷۰،۰۰۰
3 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۱" ۲۷۵،۰۰۰
4 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۱.۱/۴" ۳۸۰،۰۰۰
5 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۱.۱/۲" ۴۸۰،۰۰۰
6 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۲" ۱،۰۵۰،۰۰۰
7 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۲.۱/۲" ۱،۴۹۰،۰۰۰
8 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۳" ۱،۸۰۰،۰۰۰
9 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۴" ۳،۱۰۰،۰۰۰
10 زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین ۵" ۴،۲۵۰،۰۰۰
11 زانو گالوانیزه 90 درجه تبدیلی مک (MECH) چین ۳/۴"*۱/۲" ۱۴۵،۰۰۰
12 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۱/۲" ۱۷۵،۰۰۰
13 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۳/۴" ۲۳۵،۰۰۰
14 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۱" ۳۶۰،۰۰۰
15 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۱.۱/۴" ۵۰۰،۰۰۰
16 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۱.۱/۲" ۶۶۰،۰۰۰
17 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۲" ۱،۶۰۰،۰۰۰
18 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۲.۱/۲" ۲،۴۰۰،۰۰۰
19 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۳" ۲،۷۰۰،۰۰۰
20 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۴" ۳،۸۰۰،۰۰۰
21 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۵" ۷،۲۰۰،۰۰۰
22 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۶" ۹،۰۰۰،۰۰۰
23 زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس ۱/۲" ۱۷۵،۰۰۰
24 زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس ۳/۴" ۲۳۵،۰۰۰
25 زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس ۱" ۳۶۰،۰۰۰
26 زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس ۱.۱/۴" ۵۰۰،۰۰۰
27 زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس ۱.۱/۲" ۶۶۰،۰۰۰
28 زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس ۲" ۱،۶۰۰،۰۰۰
29 زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس ۲.۱/۲" ۲،۴۰۰،۰۰۰
30 زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس ۳" ۲،۷۰۰،۰۰۰
31 زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس ۴" ۳،۸۰۰،۰۰۰
32 زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۳/۴"*۱/۲" ۲۷۰،۰۰۰
33 زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۱"*۱/۲" ۴۲۰،۰۰۰
34 زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل ۱"*۳/۴" ۴۲۰،۰۰۰