Drip Ab

شیرآلات فیتاب

ردیف نام قیمت(﷼)
1 شیر فلکه دسته بلند 4 اینچ 15,000,000
2 شیر فلکه دسته بلند 5 اینچ 1,900,000
3 شیر فلکه دسته بلند 6 اینچ 22,000,000
4 شیر فلکه دسته بلند 8 اینچ 32,000,000
5 شیر هندلی ( حوضچه ای ) 4 اینچ 3,100,000
6 شیر هندلی ( حوضچه ای ) 5 اینچ 3,600,000
7 شیر هندلی ( حوضچه ای ) 6 اینچ 4,000,000
8 شیر هندلی ( حوضچه ای ) 8 اینچ 4,700,000
9 صافی چدنی 3 اینچ 10,000,000
10 صافی چدنی 4 اینچ 11,500,000
11 شیر یکطرفه 3 اینچ 11,000,000
12 شیر یکطرفه 4 اینچ 13,000,000
13 شیر یکطرفه 5 اینچ 17,000,000
14 شیر یکطرفه 6 اینچ 19,500,000
15 شیر فلکه زبانه لاستیکی 3 اینچ 9,800,000
16 شیر فلکه زبانه لاستیکی 4 اینچ 12,000,000
17 شیر فلکه زبانه لاستیکی 5 اینچ 15,000,000
18 شیر فلکه زبانه لاستیکی6 اینچ 18,000,000
19 شیر فلکه زبانه لاستیکی 8 اینچ 26,000,000
تصویر شیرها
شیر فلکه دسته بلند
شیر هندلی ( حوضچه ای )
صافی چدنی
شیر یکطرفه
شیر فلکه زبانه لاستیکی