Drip Ab

لوازم قطره آوا

ردیف نام نوع سایز قیمت(﷼)
1 شیر گیت ولو دو طرف دنده داخل 2×2 1300000
2 شیر گیت ولو دو طرف جوشی 2×2 1300000
3 شیر گیت ولو یک طرف دنده داخل یک سر دنده بیرون 2×2 1300000
4 شیر بال ولو دو طرف دنده داخل 2×2 950000
5 شیر بال ولو یک طرف دنده داخل یک سر دنده بیرون 2×2 950000
6 شیر بال ولو دو سر دنده از بیرون 2×2 950000
7 کمربند قطره آوا 90 × 2" 484000
8 کمربند قطره آوا 110 × 2" 597000
9 کمربند قطره آوا 125 × 2" 623000
10 درپوش انتهایی قطره آوا 63 449000
11 درپوش انتهایی قطره آوا 75 839000
12 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری یک سر دنده بیرون 75 × 2 " 1280000
13 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری یک سر دنده بیرون 63 × 2" 1650000
14 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری یک سر دنده بیرون 75 × 2" 2020000
15 شیر گیت ولو دسته کوتاه زبانه پلیمری (دو سر رابط) 63 × 63 1650000
16 شیر گیت ولو دسته کوتاه زبانه پلیمری (دو سر رابط) 63 × 50 1800000
17 شیر گیت ولو دسته کوتاه زبانه پلیمری (دو سر رابط) 75 × 63 2450000
18 شیر گیت ولو دسته کوتاه زبانه پلیمری (دو سر مهره ماسوره ) 2" × 2" 1650000
19 شیر گیت ولو دسته کوتاه زبانه لاستیکی (دو سر مهره ماسوره ) 2" × 2" 2000000
20 شیر گیت ولو دسته کوتاه زبانه پلیمری (دو سر دنده بیرون) 2" × 2" 1650000
21 شیر گیت ولو دسته کوتاه زبانه لاستیکی (دو سر دنده بیرون) 2" × 2" 2000000
22 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری 50 × 2" 1650000
23 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری 63 × 2" 2020000
24 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری 75 × 2" 2450000
25 شیر پلیمری زانو ماده زبانه پلیمری قطره آوا 2500000
26 شیر پلیمری زانو ماده زبانه لاستیکی قطره آوا 2500000
27 شیر پلیمری زانو ماده دسته بلند زبانه پلیمری 30 سانتی 50 × 2" 2500000
28 شیر پلیمری زانو ماده دسته بلند 30 سانتی 63 × 2" 2750000
29 شیر پلیمری زانو ماده دسته بلند 30 سانتی 75 × 2" 3200000
30 شیر پلیمری زانو ماده دسته کوتاه زبانه پلیمری 50 × 2" 2300000
31 شیر پلیمری زانو ماده دسته کوتاه 63 × 2" 2500000
32 شیر پلیمری زانو ماده دسته کوتاه 75 × 2" 2800000
33 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری ( زانو چپقی دار ) 50 × 2" 2300000
34 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری ( زانو چپقی دار ) 63 × 2" 2500000
35 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری ( زانو چپقی دار ) 75 × 2" 2800000
36 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری ( زانو ماده ) 50 × 2" 2300000
37 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری ( زانو ماده ) 63 × 2" 2500000
38 شیر گیت دسته کوتاه زبانه پلیمری ( زانو ماده ) 75 × 2" 2800000
تصویر شیرها
شیرگیت ولو نری مهره ماسوره
شیرگیت ولو زانو ماده دار
شیر گیت ولو دنده بیرون
شیر گیت ولو یکسر دنده بیرون یک سر دنده داخل
شیر گیت ولو دو طرف رابط دسته بلند