Drip Ab
ردیف نام لـــــوازم سایز ( mm ) سایز( in ) قیمت(﷼) تصویر لوازم
1 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی PN10/16 65 2.5 11,060,000 دیدن تصویر کالا
2 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی PN10/16 80 3 13,100,000 دیدن تصویر کالا
3 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی PN10/16 100 4 16,100,000 دیدن تصویر کالا
4 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی PN10/16 125 5 19,950,000 دیدن تصویر کالا
5 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی PN10/16 150 6 23,980,000 دیدن تصویر کالا
6 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی PN10/16 200 8 34,950,000 دیدن تصویر کالا
7 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی PN10/16 250 10 58,100,000 دیدن تصویر کالا
8 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی PN10/16 300 12 99,400,000 دیدن تصویر کالا
9 شیر فلکه کشویی دسته بلند ( ارتفاع ثابت ) 50 2 13,950,000 دیدن تصویر کالا
10 شیر فلکه کشویی دسته بلند ( ارتفاع ثابت ) 65 2.5 15,200,000 دیدن تصویر کالا
11 شیر فلکه کشویی دسته بلند ( ارتفاع ثابت ) 80 3 17,300,000 دیدن تصویر کالا
12 شیر فلکه کشویی دسته بلند ( ارتفاع ثابت ) 100 4 19,750,000 دیدن تصویر کالا
13 شیر فلکه کشویی دسته بلند ( ارتفاع ثابت ) 125 5 24,350,000 دیدن تصویر کالا
14 شیر فلکه کشویی دسته بلند ( ارتفاع ثابت ) 150 6 28,950,000 دیدن تصویر کالا
15 شیر فلکه کشویی دسته بلند ( ارتفاع ثابت ) 200 8 40,350,000 دیدن تصویر کالا
16 شیر فلکه کشویی دسته بلند ( ارتفاع ثابت ) 250 10 64,400,000 دیدن تصویر کالا
17 شیر فلکه کشویی دسته بلند ( ارتفاع ثابت ) 300 12 107,150,000 دیدن تصویر کالا
18 شیر فلکه کشویی دسته 80 سانت ( تلسکوبی ) 50 2 15,870,000 دیدن تصویر کالا
19 شیر فلکه کشویی دسته 80 سانت( تلسکوبی ) 65 2.5 1,870,000 دیدن تصویر کالا
20 شیر فلکه کشویی دسته 105 سانت ( تلسکوبی ) 80 3 25,300,000 دیدن تصویر کالا
21 شیر فلکه کشویی دسته 105 سانت ( تلسکوبی ) 100 4 31,300,000 دیدن تصویر کالا
22 شیر فلکه کشویی دسته 130 سانت ( تلسکوبی ) 125 5 43,500,000 دیدن تصویر کالا
23 شیر فلکه کشویی دسته 130 سانت ( تلسکوبی ) 150 6 31,950,000 دیدن تصویر کالا
24 شیر فلکه کشویی دسته 130 سانت ( تلسکوبی ) 200 8 37,950,000 دیدن تصویر کالا
25 شیر فلکه کشویی دسته 155 سانت ( تلسکوبی ) 250 10 68,400,000 دیدن تصویر کالا
26 شیر فلکه کشویی دسته 155 سانت ( تلسکوبی ) 300 12 111,150,000 دیدن تصویر کالا
27 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN10-F4 50 2 17,700,000 دیدن تصویر کالا
28 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN10-F4 65 2.5 20,550,000 دیدن تصویر کالا
29 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN10-F4 80 3 23,500,000 دیدن تصویر کالا
30 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN10-F4 100 4 289,090,000 دیدن تصویر کالا
31 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN10-F4 125 5 38,700,000 دیدن تصویر کالا
32 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN10-F4 150 6 45,300,000 دیدن تصویر کالا
33 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN16-F5 50 2 26,500,000 دیدن تصویر کالا
34 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN16-F5 65 2.5 30,050,000 دیدن تصویر کالا
35 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN16-F5 80 3 35,170,000 دیدن تصویر کالا
36 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN16-F5 100 4 49,300,000 دیدن تصویر کالا
37 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN16-F5 125 5 58,500,000 دیدن تصویر کالا
38 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی PN16-F5 150 6 67,900,000 دیدن تصویر کالا
39 شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی ) PN16-F1 50 2 13,870,000 دیدن تصویر کالا
40 شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی ) PN16-F1 65 2.5 17,870,000 دیدن تصویر کالا
41 شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی ) PN16-F1 80 3 23,300,000 دیدن تصویر کالا
42 شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی ) PN16-F1 100 4 28,800,000 دیدن تصویر کالا
43 شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی ) PN16-F1 125 5 41,000,000 دیدن تصویر کالا
44 شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی ) PN16-F1 150 6 52,500,000 دیدن تصویر کالا
45 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی PN10/16 50 2 9,980,000 دیدن تصویر کالا
46 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی PN10/16 65 2.5 12,600,000 دیدن تصویر کالا
47 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی PN10/16 80 3 15,640,000 دیدن تصویر کالا
48 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی PN10/16 100 4 17,200,000 دیدن تصویر کالا
49 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی PN10/16 125 5 23,300,000 دیدن تصویر کالا
50 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی PN10/16 150 6 31,500,000 دیدن تصویر کالا
51 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی PN10/16 200 8 50,100,000 دیدن تصویر کالا
52 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی PN10/16 250 10 83,700,000 دیدن تصویر کالا
53 صافی توری استنلس استیل PN10/16 65 2.5 9,100,000 دیدن تصویر کالا
54 صافی توری استنلس استیل PN10/16 80 3 11,250,000 دیدن تصویر کالا
55 صافی توری استنلس استیل PN10/16 100 4 15,350,000 دیدن تصویر کالا
56 صافی توری استنلس استیل PN10/16 125 5 20,600,000 دیدن تصویر کالا
57 صافی توری استنلس استیل PN10/16 150 6 28,750,000 دیدن تصویر کالا
58 صافی توری استنلس استیل PN10/16 200 8 42,300,000 دیدن تصویر کالا
59 شیر پروانه ای ویفری اهرمی PN10 50 2 5,100,000 دیدن تصویر کالا
60 شیر پروانه ای ویفری اهرمی PN10 65 2.5 5,500,000 دیدن تصویر کالا
61 شیر پروانه ای ویفری اهرمی PN10 80 3 6,700,000 دیدن تصویر کالا
62 شیر پروانه ای ویفری اهرمی PN10 100 4 7,350,000 دیدن تصویر کالا
63 شیر پروانه ای ویفری اهرمی PN10 125 5 9,350,000 دیدن تصویر کالا
64 شیر پروانه ای ویفری اهرمی PN10 150 6 12,000,000 دیدن تصویر کالا
65 شیر پروانه ای ویفری اهرمی PN10 200 8 17,200,000 دیدن تصویر کالا
66 شیر پروانه ای ویفری اهرمی PN10 250 10 28,450,000 دیدن تصویر کالا
67 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی PN10 80 3 18,700,000 دیدن تصویر کالا
68 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی PN10 100 4 19,350,000 دیدن تصویر کالا
69 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی PN10 125 5 21,350,000 دیدن تصویر کالا
70 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی PN10 150 6 25,000,000 دیدن تصویر کالا
71 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی PN10 200 8 35,000,000 دیدن تصویر کالا
72 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی PN10 250 10 49,880,000 دیدن تصویر کالا
73 شیر تخلیه دیسکی PN10 100 4 4,440,000 دیدن تصویر کالا
74 شیر تخلیه دیسکی PN10 125 5 4,870,000 دیدن تصویر کالا
75 شیر تخلیه دیسکی PN10 150 6 5,770,000 دیدن تصویر کالا
76 شیر تخلیه دیسکی PN10 200 8 7,630,000 دیدن تصویر کالا
77 شیر تخلیه دیسکی PN10 250 10 10,470,000 دیدن تصویر کالا
78 شیر تخلیه دیسکی PN10 300 12 14,450,000 دیدن تصویر کالا
79 شیر تخلیه دیسکی نازل دار با رینگ PN10 150 6 10,530,000 دیدن تصویر کالا
80 شیر تخلیه دیسکی زانو دار PN10 100 4 7,420,000 دیدن تصویر کالا
81 شیر تخلیه دیسکی زانو دار PN10 150 6 11,550,000 دیدن تصویر کالا
82 شیر تخلیه دیسکی زانو دار PN10 200 8 15,330,000 دیدن تصویر کالا