Drip Ab
لوازم تولیدی شرکت پرنده باران پارس (بیش از 900 قلم)
شیر انشعاب با مواد1
ردیف نام قیمت(ریال)
1 شیر انشعاب (تیپ پیچی) 17 × 16 ( واشر ) 50,000
2 شیر انشعاب (تیپ پیچی) 22 × 16 ( واشر ) تماس بگیرید
3 شیر انشعاب (تیپ پیچی) 22 × 20 ( واشر ) تماس بگیرید
4 شیر انشعاب (تیپ پیچی) 17 × 17 (تیپ پیچی) 51,000
5 شیر انشعاب (تیپ پیچی) 22 × 22 (تیپ پیچی) تماس بگیرید
6 شیر انشعاب لوله نخ دار × 17 (تیپ پیچی) 55,000
7 شیر انشعاب لوله نخ دار × 22 (تیپ پیچی) تماس بگیرید
8 شیر انشعاب لوله نخ دار × 16 میلی متر 52,000
9 شیر انشعاب لوله نخ دار × 20 میلی متر 52,000
10 شیر انشعاب (لوله) 16 × 16 میلی متر 50,000
11 شیر انشعاب (لوله) 20 × 20 میلی متر 50,000
12 شیر انشعاب (لوله) 12 × 16 میلی متر 50,000
13 شیر انشعاب (لوله) 16 × 20 میلی متر 51,000
14 شیر انشعاب نر 1/2 × 16 میلی متر 50,000
15 شیر انشعاب نر 1/2 × 20 میلی متر 51,000
16 شیر انشعاب نر 1/2 × 17 (تیپ پیچی) 51,000
17 شیر انشعاب نر 1/2 × 22 (تیپ پیچی) تماس بگیرید
18 شیر انشعاب نر 3/4 × 16 میلی متر 50,000
19 شیر انشعاب نر 3/4 × 20 میلی متر 50,000
20 شیر انشعاب نر 3/4 × 17 (تیپ پیچی) 51,000
21 شیر انشعاب نر 3/4 × 22 (تیپ پیچی) تماس بگیرید
22 شیر انشعاب نر 1/2نر 3/4 50,000
23 شیر انشعاب زانویی 16 میلی متر 51,000
24 شیر انشعاب زانویی نر 1/2 50,000
25 شیر انشعاب سه راهی17 (تیپ پیچی) × نر 1/2 × 17 (تیپ پیچی) 60,000
26 شیر انشعاب سه راهی17 (تیپ پیچی) × 20( واشر ) × 17 (تیپ پیچی) 60,000
27 شیر انشعاب سه راهی17 (تیپ پیچی) × لوله نخ دار × 17 (تیپ پیچی) 61,000
28 شیر انشعاب سه راهی16 میلی متر × نر 1/2 × 16 میلی متر 60,000
29 شیر انشعاب سه راهی 16 میلی متر × 20( واشر ) × 16 میلی متر 60,000
30 شیر انشعاب سه راهی 16 میلی متر × لوله نخ دار × 16 میلی متر 61,000