Drip Ab

اتصالات پلی اتیلن

ردیف نام لوله سایز قیمت ( ریال )
1 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
2 زانو ۲۰ ۲۰×۲۰ ۸۷۰۰
3 زانو ۲۵ ۲۵×۲۵ ۱۱۷۰۰
4 زانو ۳۲ ۳۲×۳۲ ۱۹۳۰۰
5 زانو ۴۰ ۴۰×۴۰ ۳۳۲۰۰
6 زانو ۵۰ ۵۰×۵۰ ۵۰۲۰۰
7 زانو ۶۳ ۶۳×۶۳ ۷۶۵۰۰
8 زانو ۷۵ ۷۵×۷۵ ۱۴۷۹۰۰
9 زانو ۹۰ ۹۰×۹۰ ۱۹۷۵۰۰
10 زانو ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰ ۳۲۶۵۰۰
11 رابط پلی اتیلن
12 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
13 رابط ۲۰ ۲۰×۲۰ ۸۴۰۰
14 رابط ۲۵ ۲۵×۲۵ ۱۱۲۰۰
15 رابط ۳۲ ۳۲×۳۲ ۱۶۹۰۰
16 رابط ۴۰ ۴۰×۴۰ ۳۰۲۰۰
17 رابط ۵۰ ۵۰×۵۰ ۴۵۱۰۰
18 رابط ۶۳ ۶۳×۶۳ ۶۷۵۰۰
19 رابط ۷۵ ۷۵×۷۵ ۱۲۵۵۰۰
20 رابط ۹۰ ۹۰×۹۰ ۱۷۱۵۰۰
21 رابط ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰ ۲۸۵۲۰۰
22 زانو ماده پلی اتیلن
23 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
24 زانو ماده ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۶۹۰۰
25 زانو ماده ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۱۰۷۰۰
26 زانو ماده ۳۲ ۱×۳۲ ۱۷۵۰۰
27 زانو ماده ۴۰ ۱ ۱/۴×۴۰ ۲۴۸۰۰
28 زانو ماده ۵۰ ۱ ۱/۲×۵۰ ۳۸۱۰۰
29 زانو ماده ۶۳ ۲×۶۳ ۶۰۵۰۰
30 سه راه ماده پلی اتیلن
31 نام محصول اندازه میلیمتر× اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
32 سه راه ماده ۲۰ ۲۰×۱/۲×۲۰ ۱۰۲۰۰
33 سه راه ماده ۲۵ ۲۵×۳/۴×۲۵ ۱۳۹۰۰
34 سه راه ماده ۳۲ ۳۲×۱×۳۲ ۲۲۳۰۰
35 سه راه ماده ۴۰ ۴۰×۱/۴ ۱×۴۰ ۳۶۲۰۰
36 سه راه ماده ۵۰ ۵۰×۱/۲ ۱×۵۰ ۵۴۱۰۰
37 سه راه ماده ۶۳ ۶۳×۲×۶۳ ۸۴۲۰۰
38 اتصال فلنج دار پلی اتیلن
39 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
40 اتصال فلنج دار ۶۳ ۲×۶۳ ۱۳۲۰۰۰
41 اتصال فلنج دار ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۱۸۶۰۰۰
42 اتصال فلنج دار ۹۰ ۳×۹۰ ۲۳۲۰۰۰
43 اتصال فلنج دار ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۳۲۲۰۰۰
44 کمربند انشعاب پلی اتیلن
45 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
46 کمربند ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۴۷۰۰
47 کمربند ۲۵ ۱/۲×۲۵ ۵۰۰۰
48 کمربند ۳۲ ۱/۲×۳۲ ۹۹۰۰
49 کمربند ۳۲ ۳/۴×۳۲ ۹۹۰۰
50 کمربند ۴۰ ۱/۲×۴۰ ۱۲۶۰۰
51 کمربند ۴۰ ۳/۴×۴۰ ۱۲۶۰۰
52 کمربند ۴۰ ۱×۴۰ ۱۲۶۰۰
53 کمربند ۵۰ ۱/۲×۵۰ ۱۸۹۰۰
54 کمربند ۵۰ ۳/۴×۵۰ ۱۸۹۰۰
55 کمربند ۵۰ ۱×۵۰ ۱۸۹۰۰
56 کمربند ۶۳ ۱/۲×۶۳ ۲۸۲۰۰
57 کمربند ۶۳ ۳/۴×۶۳ ۲۸۲۰۰
58 کمربند ۶۳ ۱×۶۳ ۲۸۲۰۰
59 کمربند ۶۳ ۱/۲ ۱×۶۳ ۲۸۲۰۰
60 کمربند ۶۳ ۲×۶۳ ۲۸۲۰۰
61 کمربند ۷۵ ۱/۲×۷۵ ۳۱۵۰۰
62 کمربند ۷۵ ۳/۴×۷۵ ۳۱۵۰۰
63 کمربند ۷۵ ۱×۷۵ ۳۱۵۰۰
64 کمربند ۷۵ ۱/۲ ۱×۷۵ ۳۱۵۰۰
65 کمربند ۷۵ ۲×۷۵ ۳۱۵۰۰
66 کمربند ۹۰ ۱/۲×۹۰ ۳۵۹۰۰
67 کمربند ۹۰ ۳/۴×۹۰ ۳۵۹۰۰
68 کمربند ۹۰ ۱×۹۰ ۳۵۹۰۰
69 کمربند ۹۰ ۱/۲ ۱×۹۰ ۳۵۹۰۰
70 کمربند ۹۰ ۲×۹۰ ۳۵۹۰۰
71 کمربند ۱۱۰ ۱/۲×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
72 کمربند ۱۱۰ ۳/۴×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
73 کمربند ۱۱۰ ۱×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
74 کمربند ۱۱۰ ۱/۲ ۱×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
75 کمربند ۱۱۰ ۲×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
76 کمربند ۱۲۵ ۱/۲×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
77 کمربند ۱۲۵ ۳/۴×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
78 کمربند ۱۲۵ ۱×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
79 کمربند ۱۲۵ ۱/۲ ۱×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
80 کمربند ۱۲۵ ۲×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
81 کمربند ۱۶۰ ۱/۲×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
82 کمربند ۱۶۰ ۳/۴×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
83 کمربند ۱۶۰ ۱×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
84 کمربند ۱۶۰ ۱/۲ ۱×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
85 کمربند ۱۶۰ ۲×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
86 کمربند ۱۶۰ ۳×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
87 اتصال نر پلی اتیلن
88 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
89 اتصال نر ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۵۲۰۰
90 اتصال نر ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۷۲۰۰
91 اتصال نر ۳۲ ۱×۳۲ ۱۰۷۰۰
92 اتصال نر ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۱۸۵۰۰
93 اتصال نر ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۲۸۲۰۰
94 اتصال نر ۶۳ ۲×۶۳ ۴۱۰۰۰
95 اتصال نر ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۷۴۲۰۰
96 اتصال نر ۹۰ ۳×۹۰ ۱۰۵۰۰۰
97 اتصال نر ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۱۶۵۰۰۰
98 اتصال ماده پلی اتیلن
99 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
100 اتصال ماده ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۵۷۰۰
101 اتصال ماده ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۷۵۰۰
102 اتصال ماده ۳۲ ۱×۳۲ ۱۰۳۰۰
103 اتصال ماده ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۱۹۱۰۰
104 اتصال ماده ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۲۸۱۰۰
105 اتصال ماده ۶۳ ۲×۶۳ ۴۰۱۰۰
106 اتصال ماده ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۶۸۲۰۰
107 اتصال ماده ۷۵ ۲×۷۵ ۶۸۲۰۰
108 اتصال ماده ۹۰ ۳×۹۰ ۹۹۵۰۰
109 اتصال ماده ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۱۵۶۵۰۰
110 سه راه پلی اتیلن
111 نام محصول اندازه میلیمتر× میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
112 سه راه ۲۰ ۲۰×۲۰×۲۰ ۱۲۶۰۰
113 سه راه ۲۵ ۲۵×۲۵×۲۵ ۱۷۵۰۰
114 سه راه ۳۲ ۳۲×۳۲×۳۲ ۲۷۵۰۰
115 سه راه ۴۰ ۴۰×۴۰×۴۰ ۴۸۹۰۰
116 سه راه ۵۰ ۵۰×۵۰×۵۰ ۷۴۵۰۰
117 سه راه ۶۳ ۶۳×۶۳×۶۳ ۱۰۳۵۰۰
118 سه راه ۷۵ ۷۵×۷۵×۷۵ ۱۸۹۵۰۰
119 سه راه ۹۰ ۹۰×۹۰×۹۰ ۲۸۲۵۰۰
120 سه راه ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰×۱۱۰ ۴۸۱۵۰۰
121 درپوش انتهایی پلی اتیلن
122 نام محصول اندازه میلیمتر قیمت به تومان
123 درپوش انتهایی ۲۰ ۲۰ ۴۴۰۰
124 درپوش انتهایی ۲۵ ۲۵ ۶۰۰۰
125 درپوش انتهایی ۳۲ ۳۲ ۹۵۰۰
126 درپوش انتهایی ۴۰ ۴۰ ۱۵۹۰۰
127 درپوش انتهایی ۵۰ ۵۰ ۲۳۲۰۰
128 درپوش انتهایی ۶۳ ۶۳ ۳۵۳۰۰
129 درپوش انتهایی ۷۵ ۷۵ ۶۶۵۰۰
130 درپوش انتهایی ۹۰ ۹۰ ۱۰۶۲۰۰
131 درپوش انتهایی ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۵۳۹۰۰
132 تبدیل پلی اتیلن
133 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
134 تبدیل ۲۵ ۲۰×۲۵ ۱۰۱۰۰
135 تبدیل ۳۲ ۲۰×۳۲ ۱۴۱۰۰
136 تبدیل ۳۲ ۲۵×۳۲ ۱۴۱۰۰
137 تبدیل ۴۰ ۲۵×۴۰ ۲۳۹۰۰
138 تبدیل ۴۰ ۳۲×۴۰ ۲۳۹۰۰
139 تبدیل ۵۰ ۳۲×۵۰ ۳۷۶۰۰
140 تبدیل ۵۰ ۴۰×۵۰ ۳۷۶۰۰
141 تبدیل ۶۳ ۳۲×۶۳ ۵۵۷۰۰
142 تبدیل ۶۳ ۴۰×۶۳ ۵۵۷۰۰
143 تبدیل ۶۳ ۵۰×۶۳ ۵۵۷۰۰
144 تبدیل ۷۵ ۵۰×۷۵ ۹۸۲۰۰
145 تبدیل ۷۵ ۶۳×۷۵ ۹۸۲۰۰
146 تبدیل ۹۰ ۶۳×۹۰ ۱۵۷۵۰۰
147 تبدیل ۹۰ ۷۵×۹۰ ۱۵۷۵۰۰
148 تبدیل ۱۱۰ ۶۳×۱۱۰ ۲۳۴۵۰۰
149 تبدیل ۱۱۰ ۷۵×۱۱۰ ۲۳۴۵۰۰
150 تبدیل ۱۱۰ ۹۰×۱۱۰ ۲۳۴۵۰۰
151 اتصالات آبیاری قطره ای
152 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
153 بست انتهایی ۱۶ ۱۶ ۲۲۰
154 بست ابتدایی ۱۶ ۱۶×۱۲ ۲۳۵
155 واشر بست ابتدایی ۱۶ ۱۲ ۲۹۰
156 آچار پانچ ۱۶ ۱۶ ۳۶۰
157 دریپر روی خط ۱۶ ۴۶۰
158 دریپر روی خط ۸ نازله ۱۶ ۴۰۰
159 دریپر قابل تنظیم دو طرفه ۱۶ ۴۶۳
160 شیر انشعاب ۱/۲×۱۶ ۱/۲×۱۶ ۳۶۰۰
161 شیر انشعاب تیپ × ۱۶ تیپ×۱۶ ۳۶۰۰
162 شیر انشعاب تیپ × تیپ تیپ×تیپ ۳۶۰۰
163 انشعاب ۲/۱×۱۶ ۱/۲×۱۶ ۴۳۰
164 زانو ۱۶ ۱۶×۱۶ ۳۸۰
165 رابط ۱۶ ۱۶×۱۶ ۳۰۰
166 سه راه ۱۶ ۱۶×۱۶×۱۶ ۵۰۰
167 سه راه دریپردار ۱۶ ۱۶×دریپر×۱۶ ۱۲۰۰
168 رابط تیپ × تیپ تیپ×تیپ ۱۶۵۰
169 رابط تیپ ×۱۶ تیپ×۱۶ ۱۴۳۰
170 بست لوله ۱۶ ۱۶ ۱۲۰۰
171 شیرآلات پلیمری
172 شیر توپی پلیمری دسته فلزی
173 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
174 شیر توپی دسته فلزی ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۲۶۵۰۰
175 شیر توپی دسته فلزی ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۳۱۰۰۰
176 شیر توپی دسته فلزی ۳۲ ۱×۳۲ ۴۲۰۰۰
177 شیر توپی دسته فلزی ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۷۶۰۰۰
178 شیر توپی دسته فلزی ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۸۶۵۰۰
179 شیر توپی دسته فلزی ۶۳ ۲×۶۳ ۹۰۰۰۰
180 شیر توپی دسته فلزی ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۱۷۳۰۰۰
181 شیر توپی دسته فلزی ۹۰ ۳×۹۰ ۳۱۲۰۰۰
182 شیر توپی دسته فلزی ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۵۴۲۵۰۰
183 شیر توپی پلیمری
184 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
185 شیر توپی پلیمری ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۱۰۵۰۰
186 شیر توپی پلیمری ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۱۳۷۰۰
187 شیر توپی پلیمری ۳۲ ۱×۳۲ ۲۱۵۰۰
188 شیر توپی پلیمری ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۳۴۱۰۰
189 شیر توپی پلیمری ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۴۳۵۰۰
190 شیر توپی پلیمری ۶۳ ۲×۶۳ ۵۷۵۰۰
191 شیر توپی پلیمری ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۱۳۲۰۰۰
192 شیر توپی پلیمری ۹۰ ۳×۹۰ ۲۴۲۰۰۰
193 شیر توپی پلیمری ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۴۰۷۰۰۰
194 شیر خودکار
195 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
196 شیر خودکار ۳۲ ۱×۳۲ ۲۳۰۰۰
197 کلید شیر خودکار ۳۲ ۱×۳۲ ۹۵۰۰
198 شیر خودکار ۱/۲ ۱ ۱/۲ ۱×۵۰ ۵۵۰۰۰
199 شیر خودکار ۵۰ پلی استال ۱/۲ ۱×۵۰ ۸۱۰۰۰
200 شیر خودکار ۶۳ ۲×۶۳ ۷۲۰۰۰
201 اتصالات جوشی فشار قوی
202 فلنج جوشی
203 نام محصول اندازه اتمسفر - میلیمتر قیمت به تومان
204 فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۶ ۶۳-۶ ۸۱۰۰
205 فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۱۰ ۶۳-۱۰ ۹۱۰۰
206 فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۶ ۷۵-۶ ۸۴۰۰
207 فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۱۰ ۷۵-۱۰ ۱۳۲۰۰
208 فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۶ ۹۰-۶ ۱۶۹۰۰
209 فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۱۰ ۹۰-۱۰ ۱۹۵۰۰
210 فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۶ ۱۱۰-۶ ۲۷۰۰۰
211 فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۱۰ ۱۱۰-۱۰ ۳۱۰۰۰
212 فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۶ ۱۲۵-۶ ۲۷۹۰۰
213 فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۱۰ ۱۲۵-۱۰ ۳۲۹۰۰
214 فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۶ ۱۶۰-۶ ۵۹۸۰۰
215 فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۱۰ ۱۶۰-۱۰ ۶۷۵۰۰
216 فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۶ ۲۰۰-۶ ۱۱۰۰۰۰
217 فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۱۰ ۲۰۰-۱۰ ۱۳۵۰۰۰
1 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
2 زانو ۲۰ ۲۰×۲۰ ۸۷۰۰
3 زانو ۲۵ ۲۵×۲۵ ۱۱۷۰۰
4 زانو ۳۲ ۳۲×۳۲ ۱۹۳۰۰
5 زانو ۴۰ ۴۰×۴۰ ۳۳۲۰۰
6 زانو ۵۰ ۵۰×۵۰ ۵۰۲۰۰
7 زانو ۶۳ ۶۳×۶۳ ۷۶۵۰۰
8 زانو ۷۵ ۷۵×۷۵ ۱۴۷۹۰۰
9 زانو ۹۰ ۹۰×۹۰ ۱۹۷۵۰۰
10 زانو ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰ ۳۲۶۵۰۰
11 رابط پلی اتیلن
12 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
13 رابط ۲۰ ۲۰×۲۰ ۸۴۰۰
14 رابط ۲۵ ۲۵×۲۵ ۱۱۲۰۰
15 رابط ۳۲ ۳۲×۳۲ ۱۶۹۰۰
16 رابط ۴۰ ۴۰×۴۰ ۳۰۲۰۰
17 رابط ۵۰ ۵۰×۵۰ ۴۵۱۰۰
18 رابط ۶۳ ۶۳×۶۳ ۶۷۵۰۰
19 رابط ۷۵ ۷۵×۷۵ ۱۲۵۵۰۰
20 رابط ۹۰ ۹۰×۹۰ ۱۷۱۵۰۰
21 رابط ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰ ۲۸۵۲۰۰
22 زانو ماده پلی اتیلن
23 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
24 زانو ماده ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۶۹۰۰
25 زانو ماده ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۱۰۷۰۰
26 زانو ماده ۳۲ ۱×۳۲ ۱۷۵۰۰
27 زانو ماده ۴۰ ۱ ۱/۴×۴۰ ۲۴۸۰۰
28 زانو ماده ۵۰ ۱ ۱/۲×۵۰ ۳۸۱۰۰
29 زانو ماده ۶۳ ۲×۶۳ ۶۰۵۰۰
30 سه راه ماده پلی اتیلن
31 نام محصول اندازه میلیمتر× اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
32 سه راه ماده ۲۰ ۲۰×۱/۲×۲۰ ۱۰۲۰۰
33 سه راه ماده ۲۵ ۲۵×۳/۴×۲۵ ۱۳۹۰۰
34 سه راه ماده ۳۲ ۳۲×۱×۳۲ ۲۲۳۰۰
35 سه راه ماده ۴۰ ۴۰×۱/۴ ۱×۴۰ ۳۶۲۰۰
36 سه راه ماده ۵۰ ۵۰×۱/۲ ۱×۵۰ ۵۴۱۰۰
37 سه راه ماده ۶۳ ۶۳×۲×۶۳ ۸۴۲۰۰
38 اتصال فلنج دار پلی اتیلن
39 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
40 اتصال فلنج دار ۶۳ ۲×۶۳ ۱۳۲۰۰۰
41 اتصال فلنج دار ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۱۸۶۰۰۰
42 اتصال فلنج دار ۹۰ ۳×۹۰ ۲۳۲۰۰۰
43 اتصال فلنج دار ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۳۲۲۰۰۰
44 کمربند انشعاب پلی اتیلن
45 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
46 کمربند ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۴۷۰۰
47 کمربند ۲۵ ۱/۲×۲۵ ۵۰۰۰
48 کمربند ۳۲ ۱/۲×۳۲ ۹۹۰۰
49 کمربند ۳۲ ۳/۴×۳۲ ۹۹۰۰
50 کمربند ۴۰ ۱/۲×۴۰ ۱۲۶۰۰
51 کمربند ۴۰ ۳/۴×۴۰ ۱۲۶۰۰
52 کمربند ۴۰ ۱×۴۰ ۱۲۶۰۰
53 کمربند ۵۰ ۱/۲×۵۰ ۱۸۹۰۰
54 کمربند ۵۰ ۳/۴×۵۰ ۱۸۹۰۰
55 کمربند ۵۰ ۱×۵۰ ۱۸۹۰۰
56 کمربند ۶۳ ۱/۲×۶۳ ۲۸۲۰۰
57 کمربند ۶۳ ۳/۴×۶۳ ۲۸۲۰۰
58 کمربند ۶۳ ۱×۶۳ ۲۸۲۰۰
59 کمربند ۶۳ ۱/۲ ۱×۶۳ ۲۸۲۰۰
60 کمربند ۶۳ ۲×۶۳ ۲۸۲۰۰
61 کمربند ۷۵ ۱/۲×۷۵ ۳۱۵۰۰
62 کمربند ۷۵ ۳/۴×۷۵ ۳۱۵۰۰
63 کمربند ۷۵ ۱×۷۵ ۳۱۵۰۰
64 کمربند ۷۵ ۱/۲ ۱×۷۵ ۳۱۵۰۰
65 کمربند ۷۵ ۲×۷۵ ۳۱۵۰۰
66 کمربند ۹۰ ۱/۲×۹۰ ۳۵۹۰۰
67 کمربند ۹۰ ۳/۴×۹۰ ۳۵۹۰۰
68 کمربند ۹۰ ۱×۹۰ ۳۵۹۰۰
69 کمربند ۹۰ ۱/۲ ۱×۹۰ ۳۵۹۰۰
70 کمربند ۹۰ ۲×۹۰ ۳۵۹۰۰
71 کمربند ۱۱۰ ۱/۲×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
72 کمربند ۱۱۰ ۳/۴×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
73 کمربند ۱۱۰ ۱×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
74 کمربند ۱۱۰ ۱/۲ ۱×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
75 کمربند ۱۱۰ ۲×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
76 کمربند ۱۲۵ ۱/۲×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
77 کمربند ۱۲۵ ۳/۴×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
78 کمربند ۱۲۵ ۱×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
79 کمربند ۱۲۵ ۱/۲ ۱×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
80 کمربند ۱۲۵ ۲×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
81 کمربند ۱۶۰ ۱/۲×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
82 کمربند ۱۶۰ ۳/۴×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
83 کمربند ۱۶۰ ۱×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
84 کمربند ۱۶۰ ۱/۲ ۱×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
85 کمربند ۱۶۰ ۲×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
86 کمربند ۱۶۰ ۳×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
87 اتصال نر پلی اتیلن
88 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
89 اتصال نر ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۵۲۰۰
90 اتصال نر ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۷۲۰۰
91 اتصال نر ۳۲ ۱×۳۲ ۱۰۷۰۰
92 اتصال نر ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۱۸۵۰۰
93 اتصال نر ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۲۸۲۰۰
94 اتصال نر ۶۳ ۲×۶۳ ۴۱۰۰۰
95 اتصال نر ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۷۴۲۰۰
96 اتصال نر ۹۰ ۳×۹۰ ۱۰۵۰۰۰
97 اتصال نر ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۱۶۵۰۰۰
98 اتصال ماده پلی اتیلن
99 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
100 اتصال ماده ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۵۷۰۰
101 اتصال ماده ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۷۵۰۰
102 اتصال ماده ۳۲ ۱×۳۲ ۱۰۳۰۰
103 اتصال ماده ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۱۹۱۰۰
104 اتصال ماده ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۲۸۱۰۰
105 اتصال ماده ۶۳ ۲×۶۳ ۴۰۱۰۰
106 اتصال ماده ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۶۸۲۰۰
107 اتصال ماده ۷۵ ۲×۷۵ ۶۸۲۰۰
108 اتصال ماده ۹۰ ۳×۹۰ ۹۹۵۰۰
109 اتصال ماده ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۱۵۶۵۰۰
110 سه راه پلی اتیلن
111 نام محصول اندازه میلیمتر× میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
112 سه راه ۲۰ ۲۰×۲۰×۲۰ ۱۲۶۰۰
113 سه راه ۲۵ ۲۵×۲۵×۲۵ ۱۷۵۰۰
114 سه راه ۳۲ ۳۲×۳۲×۳۲ ۲۷۵۰۰
115 سه راه ۴۰ ۴۰×۴۰×۴۰ ۴۸۹۰۰
116 سه راه ۵۰ ۵۰×۵۰×۵۰ ۷۴۵۰۰
117 سه راه ۶۳ ۶۳×۶۳×۶۳ ۱۰۳۵۰۰
118 سه راه ۷۵ ۷۵×۷۵×۷۵ ۱۸۹۵۰۰
119 سه راه ۹۰ ۹۰×۹۰×۹۰ ۲۸۲۵۰۰
120 سه راه ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰×۱۱۰ ۴۸۱۵۰۰
121 درپوش انتهایی پلی اتیلن
122 نام محصول اندازه میلیمتر قیمت به تومان
123 درپوش انتهایی ۲۰ ۲۰ ۴۴۰۰
124 درپوش انتهایی ۲۵ ۲۵ ۶۰۰۰
125 درپوش انتهایی ۳۲ ۳۲ ۹۵۰۰
126 درپوش انتهایی ۴۰ ۴۰ ۱۵۹۰۰
127 درپوش انتهایی ۵۰ ۵۰ ۲۳۲۰۰
128 درپوش انتهایی ۶۳ ۶۳ ۳۵۳۰۰
129 درپوش انتهایی ۷۵ ۷۵ ۶۶۵۰۰
130 درپوش انتهایی ۹۰ ۹۰ ۱۰۶۲۰۰
131 درپوش انتهایی ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۵۳۹۰۰
132 تبدیل پلی اتیلن
133 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
134 تبدیل ۲۵ ۲۰×۲۵ ۱۰۱۰۰
135 تبدیل ۳۲ ۲۰×۳۲ ۱۴۱۰۰
136 تبدیل ۳۲ ۲۵×۳۲ ۱۴۱۰۰
137 تبدیل ۴۰ ۲۵×۴۰ ۲۳۹۰۰
138 تبدیل ۴۰ ۳۲×۴۰ ۲۳۹۰۰
139 تبدیل ۵۰ ۳۲×۵۰ ۳۷۶۰۰
140 تبدیل ۵۰ ۴۰×۵۰ ۳۷۶۰۰
141 تبدیل ۶۳ ۳۲×۶۳ ۵۵۷۰۰
142 تبدیل ۶۳ ۴۰×۶۳ ۵۵۷۰۰
143 تبدیل ۶۳ ۵۰×۶۳ ۵۵۷۰۰
144 تبدیل ۷۵ ۵۰×۷۵ ۹۸۲۰۰
145 تبدیل ۷۵ ۶۳×۷۵ ۹۸۲۰۰
146 تبدیل ۹۰ ۶۳×۹۰ ۱۵۷۵۰۰
147 تبدیل ۹۰ ۷۵×۹۰ ۱۵۷۵۰۰
148 تبدیل ۱۱۰ ۶۳×۱۱۰ ۲۳۴۵۰۰
149 تبدیل ۱۱۰ ۷۵×۱۱۰ ۲۳۴۵۰۰
150 تبدیل ۱۱۰ ۹۰×۱۱۰ ۲۳۴۵۰۰
151 اتصالات آبیاری قطره ای
152 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
153 بست انتهایی ۱۶ ۱۶ ۲۲۰
154 بست ابتدایی ۱۶ ۱۶×۱۲ ۲۳۵
155 واشر بست ابتدایی ۱۶ ۱۲ ۲۹۰
156 آچار پانچ ۱۶ ۱۶ ۳۶۰
157 دریپر روی خط ۱۶ ۴۶۰
158 دریپر روی خط ۸ نازله ۱۶ ۴۰۰
159 دریپر قابل تنظیم دو طرفه ۱۶ ۴۶۳
160 شیر انشعاب ۱/۲×۱۶ ۱/۲×۱۶ ۳۶۰۰
161 شیر انشعاب تیپ × ۱۶ تیپ×۱۶ ۳۶۰۰
162 شیر انشعاب تیپ × تیپ تیپ×تیپ ۳۶۰۰
163 انشعاب ۲/۱×۱۶ ۱/۲×۱۶ ۴۳۰
164 زانو ۱۶ ۱۶×۱۶ ۳۸۰
165 رابط ۱۶ ۱۶×۱۶ ۳۰۰
166 سه راه ۱۶ ۱۶×۱۶×۱۶ ۵۰۰
167 سه راه دریپردار ۱۶ ۱۶×دریپر×۱۶ ۱۲۰۰
168 رابط تیپ × تیپ تیپ×تیپ ۱۶۵۰
169 رابط تیپ ×۱۶ تیپ×۱۶ ۱۴۳۰
170 بست لوله ۱۶ ۱۶ ۱۲۰۰
171 شیرآلات پلیمری
172 شیر توپی پلیمری دسته فلزی
173 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
174 شیر توپی دسته فلزی ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۲۶۵۰۰
175 شیر توپی دسته فلزی ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۳۱۰۰۰
176 شیر توپی دسته فلزی ۳۲ ۱×۳۲ ۴۲۰۰۰
177 شیر توپی دسته فلزی ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۷۶۰۰۰
178 شیر توپی دسته فلزی ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۸۶۵۰۰
179 شیر توپی دسته فلزی ۶۳ ۲×۶۳ ۹۰۰۰۰
180 شیر توپی دسته فلزی ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۱۷۳۰۰۰
181 شیر توپی دسته فلزی ۹۰ ۳×۹۰ ۳۱۲۰۰۰
182 شیر توپی دسته فلزی ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۵۴۲۵۰۰
183 شیر توپی پلیمری
184 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
185 شیر توپی پلیمری ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۱۰۵۰۰
186 شیر توپی پلیمری ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۱۳۷۰۰
187 شیر توپی پلیمری ۳۲ ۱×۳۲ ۲۱۵۰۰
188 شیر توپی پلیمری ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۳۴۱۰۰
189 شیر توپی پلیمری ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۴۳۵۰۰
190 شیر توپی پلیمری ۶۳ ۲×۶۳ ۵۷۵۰۰
191 شیر توپی پلیمری ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۱۳۲۰۰۰
192 شیر توپی پلیمری ۹۰ ۳×۹۰ ۲۴۲۰۰۰
193 شیر توپی پلیمری ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۴۰۷۰۰۰
194 شیر خودکار
195 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
196 شیر خودکار ۳۲ ۱×۳۲ ۲۳۰۰۰
197 کلید شیر خودکار ۳۲ ۱×۳۲ ۹۵۰۰
198 شیر خودکار ۱/۲ ۱ ۱/۲ ۱×۵۰ ۵۵۰۰۰
199 شیر خودکار ۵۰ پلی استال ۱/۲ ۱×۵۰ ۸۱۰۰۰
200 شیر خودکار ۶۳ ۲×۶۳ ۷۲۰۰۰
201 اتصالات جوشی فشار قوی
202 فلنج جوشی
203 نام محصول اندازه اتمسفر - میلیمتر قیمت به تومان
204 فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۶ ۶۳-۶ ۸۱۰۰
205 فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۱۰ ۶۳-۱۰ ۹۱۰۰
206 فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۶ ۷۵-۶ ۸۴۰۰
207 فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۱۰ ۷۵-۱۰ ۱۳۲۰۰
208 فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۶ ۹۰-۶ ۱۶۹۰۰
209 فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۱۰ ۹۰-۱۰ ۱۹۵۰۰
210 فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۶ ۱۱۰-۶ ۲۷۰۰۰
211 فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۱۰ ۱۱۰-۱۰ ۳۱۰۰۰
212 فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۶ ۱۲۵-۶ ۲۷۹۰۰
213 فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۱۰ ۱۲۵-۱۰ ۳۲۹۰۰
214 فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۶ ۱۶۰-۶ ۵۹۸۰۰
215 فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۱۰ ۱۶۰-۱۰ ۶۷۵۰۰
216 فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۶ ۲۰۰-۶ ۱۱۰۰۰۰
217 فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۱۰ ۲۰۰-۱۰ ۱۳۵۰۰۰
1 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
2 زانو ۲۰ ۲۰×۲۰ ۸۷۰۰
3 زانو ۲۵ ۲۵×۲۵ ۱۱۷۰۰
4 زانو ۳۲ ۳۲×۳۲ ۱۹۳۰۰
5 زانو ۴۰ ۴۰×۴۰ ۳۳۲۰۰
6 زانو ۵۰ ۵۰×۵۰ ۵۰۲۰۰
7 زانو ۶۳ ۶۳×۶۳ ۷۶۵۰۰
8 زانو ۷۵ ۷۵×۷۵ ۱۴۷۹۰۰
9 زانو ۹۰ ۹۰×۹۰ ۱۹۷۵۰۰
10 زانو ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰ ۳۲۶۵۰۰
11 رابط پلی اتیلن
12 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
13 رابط ۲۰ ۲۰×۲۰ ۸۴۰۰
14 رابط ۲۵ ۲۵×۲۵ ۱۱۲۰۰
15 رابط ۳۲ ۳۲×۳۲ ۱۶۹۰۰
16 رابط ۴۰ ۴۰×۴۰ ۳۰۲۰۰
17 رابط ۵۰ ۵۰×۵۰ ۴۵۱۰۰
18 رابط ۶۳ ۶۳×۶۳ ۶۷۵۰۰
19 رابط ۷۵ ۷۵×۷۵ ۱۲۵۵۰۰
20 رابط ۹۰ ۹۰×۹۰ ۱۷۱۵۰۰
21 رابط ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰ ۲۸۵۲۰۰
22 زانو ماده پلی اتیلن
23 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
24 زانو ماده ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۶۹۰۰
25 زانو ماده ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۱۰۷۰۰
26 زانو ماده ۳۲ ۱×۳۲ ۱۷۵۰۰
27 زانو ماده ۴۰ ۱ ۱/۴×۴۰ ۲۴۸۰۰
28 زانو ماده ۵۰ ۱ ۱/۲×۵۰ ۳۸۱۰۰
29 زانو ماده ۶۳ ۲×۶۳ ۶۰۵۰۰
30 سه راه ماده پلی اتیلن
31 نام محصول اندازه میلیمتر× اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
32 سه راه ماده ۲۰ ۲۰×۱/۲×۲۰ ۱۰۲۰۰
33 سه راه ماده ۲۵ ۲۵×۳/۴×۲۵ ۱۳۹۰۰
34 سه راه ماده ۳۲ ۳۲×۱×۳۲ ۲۲۳۰۰
35 سه راه ماده ۴۰ ۴۰×۱/۴ ۱×۴۰ ۳۶۲۰۰
36 سه راه ماده ۵۰ ۵۰×۱/۲ ۱×۵۰ ۵۴۱۰۰
37 سه راه ماده ۶۳ ۶۳×۲×۶۳ ۸۴۲۰۰
38 اتصال فلنج دار پلی اتیلن
39 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
40 اتصال فلنج دار ۶۳ ۲×۶۳ ۱۳۲۰۰۰
41 اتصال فلنج دار ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۱۸۶۰۰۰
42 اتصال فلنج دار ۹۰ ۳×۹۰ ۲۳۲۰۰۰
43 اتصال فلنج دار ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۳۲۲۰۰۰
44 کمربند انشعاب پلی اتیلن
45 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
46 کمربند ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۴۷۰۰
47 کمربند ۲۵ ۱/۲×۲۵ ۵۰۰۰
48 کمربند ۳۲ ۱/۲×۳۲ ۹۹۰۰
49 کمربند ۳۲ ۳/۴×۳۲ ۹۹۰۰
50 کمربند ۴۰ ۱/۲×۴۰ ۱۲۶۰۰
51 کمربند ۴۰ ۳/۴×۴۰ ۱۲۶۰۰
52 کمربند ۴۰ ۱×۴۰ ۱۲۶۰۰
53 کمربند ۵۰ ۱/۲×۵۰ ۱۸۹۰۰
54 کمربند ۵۰ ۳/۴×۵۰ ۱۸۹۰۰
55 کمربند ۵۰ ۱×۵۰ ۱۸۹۰۰
56 کمربند ۶۳ ۱/۲×۶۳ ۲۸۲۰۰
57 کمربند ۶۳ ۳/۴×۶۳ ۲۸۲۰۰
58 کمربند ۶۳ ۱×۶۳ ۲۸۲۰۰
59 کمربند ۶۳ ۱/۲ ۱×۶۳ ۲۸۲۰۰
60 کمربند ۶۳ ۲×۶۳ ۲۸۲۰۰
61 کمربند ۷۵ ۱/۲×۷۵ ۳۱۵۰۰
62 کمربند ۷۵ ۳/۴×۷۵ ۳۱۵۰۰
63 کمربند ۷۵ ۱×۷۵ ۳۱۵۰۰
64 کمربند ۷۵ ۱/۲ ۱×۷۵ ۳۱۵۰۰
65 کمربند ۷۵ ۲×۷۵ ۳۱۵۰۰
66 کمربند ۹۰ ۱/۲×۹۰ ۳۵۹۰۰
67 کمربند ۹۰ ۳/۴×۹۰ ۳۵۹۰۰
68 کمربند ۹۰ ۱×۹۰ ۳۵۹۰۰
69 کمربند ۹۰ ۱/۲ ۱×۹۰ ۳۵۹۰۰
70 کمربند ۹۰ ۲×۹۰ ۳۵۹۰۰
71 کمربند ۱۱۰ ۱/۲×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
72 کمربند ۱۱۰ ۳/۴×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
73 کمربند ۱۱۰ ۱×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
74 کمربند ۱۱۰ ۱/۲ ۱×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
75 کمربند ۱۱۰ ۲×۱۱۰ ۴۷۳۰۰
76 کمربند ۱۲۵ ۱/۲×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
77 کمربند ۱۲۵ ۳/۴×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
78 کمربند ۱۲۵ ۱×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
79 کمربند ۱۲۵ ۱/۲ ۱×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
80 کمربند ۱۲۵ ۲×۱۲۵ ۵۲۹۰۰
81 کمربند ۱۶۰ ۱/۲×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
82 کمربند ۱۶۰ ۳/۴×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
83 کمربند ۱۶۰ ۱×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
84 کمربند ۱۶۰ ۱/۲ ۱×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
85 کمربند ۱۶۰ ۲×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
86 کمربند ۱۶۰ ۳×۱۶۰ ۹۵۹۰۰
87 اتصال نر پلی اتیلن
88 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
89 اتصال نر ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۵۲۰۰
90 اتصال نر ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۷۲۰۰
91 اتصال نر ۳۲ ۱×۳۲ ۱۰۷۰۰
92 اتصال نر ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۱۸۵۰۰
93 اتصال نر ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۲۸۲۰۰
94 اتصال نر ۶۳ ۲×۶۳ ۴۱۰۰۰
95 اتصال نر ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۷۴۲۰۰
96 اتصال نر ۹۰ ۳×۹۰ ۱۰۵۰۰۰
97 اتصال نر ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۱۶۵۰۰۰
98 اتصال ماده پلی اتیلن
99 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
100 اتصال ماده ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۵۷۰۰
101 اتصال ماده ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۷۵۰۰
102 اتصال ماده ۳۲ ۱×۳۲ ۱۰۳۰۰
103 اتصال ماده ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۱۹۱۰۰
104 اتصال ماده ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۲۸۱۰۰
105 اتصال ماده ۶۳ ۲×۶۳ ۴۰۱۰۰
106 اتصال ماده ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۶۸۲۰۰
107 اتصال ماده ۷۵ ۲×۷۵ ۶۸۲۰۰
108 اتصال ماده ۹۰ ۳×۹۰ ۹۹۵۰۰
109 اتصال ماده ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۱۵۶۵۰۰
110 سه راه پلی اتیلن
111 نام محصول اندازه میلیمتر× میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
112 سه راه ۲۰ ۲۰×۲۰×۲۰ ۱۲۶۰۰
113 سه راه ۲۵ ۲۵×۲۵×۲۵ ۱۷۵۰۰
114 سه راه ۳۲ ۳۲×۳۲×۳۲ ۲۷۵۰۰
115 سه راه ۴۰ ۴۰×۴۰×۴۰ ۴۸۹۰۰
116 سه راه ۵۰ ۵۰×۵۰×۵۰ ۷۴۵۰۰
117 سه راه ۶۳ ۶۳×۶۳×۶۳ ۱۰۳۵۰۰
118 سه راه ۷۵ ۷۵×۷۵×۷۵ ۱۸۹۵۰۰
119 سه راه ۹۰ ۹۰×۹۰×۹۰ ۲۸۲۵۰۰
120 سه راه ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰×۱۱۰ ۴۸۱۵۰۰
121 درپوش انتهایی پلی اتیلن
122 نام محصول اندازه میلیمتر قیمت به تومان
123 درپوش انتهایی ۲۰ ۲۰ ۴۴۰۰
124 درپوش انتهایی ۲۵ ۲۵ ۶۰۰۰
125 درپوش انتهایی ۳۲ ۳۲ ۹۵۰۰
126 درپوش انتهایی ۴۰ ۴۰ ۱۵۹۰۰
127 درپوش انتهایی ۵۰ ۵۰ ۲۳۲۰۰
128 درپوش انتهایی ۶۳ ۶۳ ۳۵۳۰۰
129 درپوش انتهایی ۷۵ ۷۵ ۶۶۵۰۰
130 درپوش انتهایی ۹۰ ۹۰ ۱۰۶۲۰۰
131 درپوش انتهایی ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۵۳۹۰۰
132 تبدیل پلی اتیلن
133 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
134 تبدیل ۲۵ ۲۰×۲۵ ۱۰۱۰۰
135 تبدیل ۳۲ ۲۰×۳۲ ۱۴۱۰۰
136 تبدیل ۳۲ ۲۵×۳۲ ۱۴۱۰۰
137 تبدیل ۴۰ ۲۵×۴۰ ۲۳۹۰۰
138 تبدیل ۴۰ ۳۲×۴۰ ۲۳۹۰۰
139 تبدیل ۵۰ ۳۲×۵۰ ۳۷۶۰۰
140 تبدیل ۵۰ ۴۰×۵۰ ۳۷۶۰۰
141 تبدیل ۶۳ ۳۲×۶۳ ۵۵۷۰۰
142 تبدیل ۶۳ ۴۰×۶۳ ۵۵۷۰۰
143 تبدیل ۶۳ ۵۰×۶۳ ۵۵۷۰۰
144 تبدیل ۷۵ ۵۰×۷۵ ۹۸۲۰۰
145 تبدیل ۷۵ ۶۳×۷۵ ۹۸۲۰۰
146 تبدیل ۹۰ ۶۳×۹۰ ۱۵۷۵۰۰
147 تبدیل ۹۰ ۷۵×۹۰ ۱۵۷۵۰۰
148 تبدیل ۱۱۰ ۶۳×۱۱۰ ۲۳۴۵۰۰
149 تبدیل ۱۱۰ ۷۵×۱۱۰ ۲۳۴۵۰۰
150 تبدیل ۱۱۰ ۹۰×۱۱۰ ۲۳۴۵۰۰
151 اتصالات آبیاری قطره ای
152 نام محصول اندازه میلیمتر × میلیمتر قیمت به تومان
153 بست انتهایی ۱۶ ۱۶ ۲۲۰
154 بست ابتدایی ۱۶ ۱۶×۱۲ ۲۳۵
155 واشر بست ابتدایی ۱۶ ۱۲ ۲۹۰
156 آچار پانچ ۱۶ ۱۶ ۳۶۰
157 دریپر روی خط ۱۶ ۴۶۰
158 دریپر روی خط ۸ نازله ۱۶ ۴۰۰
159 دریپر قابل تنظیم دو طرفه ۱۶ ۴۶۳
160 شیر انشعاب ۱/۲×۱۶ ۱/۲×۱۶ ۳۶۰۰
161 شیر انشعاب تیپ × ۱۶ تیپ×۱۶ ۳۶۰۰
162 شیر انشعاب تیپ × تیپ تیپ×تیپ ۳۶۰۰
163 انشعاب ۲/۱×۱۶ ۱/۲×۱۶ ۴۳۰
164 زانو ۱۶ ۱۶×۱۶ ۳۸۰
165 رابط ۱۶ ۱۶×۱۶ ۳۰۰
166 سه راه ۱۶ ۱۶×۱۶×۱۶ ۵۰۰
167 سه راه دریپردار ۱۶ ۱۶×دریپر×۱۶ ۱۲۰۰
168 رابط تیپ × تیپ تیپ×تیپ ۱۶۵۰
169 رابط تیپ ×۱۶ تیپ×۱۶ ۱۴۳۰
170 بست لوله ۱۶ ۱۶ ۱۲۰۰
171 شیرآلات پلیمری
172 شیر توپی پلیمری دسته فلزی
173 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
174 شیر توپی دسته فلزی ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۲۶۵۰۰
175 شیر توپی دسته فلزی ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۳۱۰۰۰
176 شیر توپی دسته فلزی ۳۲ ۱×۳۲ ۴۲۰۰۰
177 شیر توپی دسته فلزی ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۷۶۰۰۰
178 شیر توپی دسته فلزی ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۸۶۵۰۰
179 شیر توپی دسته فلزی ۶۳ ۲×۶۳ ۹۰۰۰۰
180 شیر توپی دسته فلزی ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۱۷۳۰۰۰
181 شیر توپی دسته فلزی ۹۰ ۳×۹۰ ۳۱۲۰۰۰
182 شیر توپی دسته فلزی ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۵۴۲۵۰۰
183 شیر توپی پلیمری
184 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
185 شیر توپی پلیمری ۲۰ ۱/۲×۲۰ ۱۰۵۰۰
186 شیر توپی پلیمری ۲۵ ۳/۴×۲۵ ۱۳۷۰۰
187 شیر توپی پلیمری ۳۲ ۱×۳۲ ۲۱۵۰۰
188 شیر توپی پلیمری ۴۰ ۱/۴ ۱×۴۰ ۳۴۱۰۰
189 شیر توپی پلیمری ۵۰ ۱/۲ ۱×۵۰ ۴۳۵۰۰
190 شیر توپی پلیمری ۶۳ ۲×۶۳ ۵۷۵۰۰
191 شیر توپی پلیمری ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵ ۱۳۲۰۰۰
192 شیر توپی پلیمری ۹۰ ۳×۹۰ ۲۴۲۰۰۰
193 شیر توپی پلیمری ۱۱۰ ۴×۱۱۰ ۴۰۷۰۰۰
194 شیر خودکار
195 نام محصول اندازه اینچ × میلیمتر قیمت به تومان
196 شیر خودکار ۳۲ ۱×۳۲ ۲۳۰۰۰
197 کلید شیر خودکار ۳۲ ۱×۳۲ ۹۵۰۰
198 شیر خودکار ۱/۲ ۱ ۱/۲ ۱×۵۰ ۵۵۰۰۰
199 شیر خودکار ۵۰ پلی استال ۱/۲ ۱×۵۰ ۸۱۰۰۰
200 شیر خودکار ۶۳ ۲×۶۳ ۷۲۰۰۰
201 اتصالات جوشی فشار قوی
202 فلنج جوشی
203 نام محصول اندازه اتمسفر - میلیمتر قیمت به تومان
204 فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۶ ۶۳-۶ ۸۱۰۰
205 فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۱۰ ۶۳-۱۰ ۹۱۰۰
206 فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۶ ۷۵-۶ ۸۴۰۰
207 فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۱۰ ۷۵-۱۰ ۱۳۲۰۰
208 فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۶ ۹۰-۶ ۱۶۹۰۰
209 فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۱۰ ۹۰-۱۰ ۱۹۵۰۰
210 فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۶ ۱۱۰-۶ ۲۷۰۰۰
211 فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۱۰ ۱۱۰-۱۰ ۳۱۰۰۰
212 فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۶ ۱۲۵-۶ ۲۷۹۰۰
213 فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۱۰ ۱۲۵-۱۰ ۳۲۹۰۰
214 فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۶ ۱۶۰-۶ ۵۹۸۰۰
215 فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۱۰ ۱۶۰-۱۰ ۶۷۵۰۰
216 فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۶ ۲۰۰-۶ ۱۱۰۰۰۰
217 فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۱۰ ۲۰۰-۱۰ ۱۳۵۰۰۰