Drip Ab
تجهیز آنلاین
ردیف کدشناسایی نام لـــــوازم قیمت(تومان)
1 2420103 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب 0
2 2420106 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب 0
3 2420107 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب 0
4 2420108 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب 0
5 2420110 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب 0
6 2420112 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب 0
7 2420115 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب 1,568,000
8 2420120 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب 2,165,000
9 2420203 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب 512,000
10 2420206 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب 620,000
11 2420207 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب 702,000
12 2420208 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب 872,000
13 2420210 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب 1,005,000
14 2420212 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب 1,215,000
15 2420215 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب 1,803,000
16 242303 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب 0
17 242306 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب 0
18 242307 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب 0
19 242308 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب 0
20 242310 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب 0
21 242312 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب 0
22 242315 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب 2,387,000
23 242320 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب 3,226,000
24 242325 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 10 اینچ میراب 0
25 242330 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 12 اینچ میراب 0
26 242335 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 14 اینچ میراب 0
27 242340 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 16 اینچ میراب 0
28 2420403 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب 1,297,000
29 2420406 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب 1,417,000
30 2420407 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب 1,537,000
31 2420408 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب 1,744,000
32 2420410 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب 1,809,000
33 2420412 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب 2,038,000
34 2420415 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب 2,627,000
35 2420420 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 8 اینچ میراب 3,542,500
36 2420425 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 10 اینچ میراب 0
37 2420430 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 12 اینچ میراب 0
38 2420435 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 14 اینچ میراب 0
39 2420440 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 16 اینچ میراب 0
40 2420506 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2 اینچ میراب 0
41 2420507 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2/5 اینچ میراب 0
42 2420508 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 3 اینچ میراب 0
43 2420510 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 4 اینچ میراب 0
44 2420512 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 5 اینچ میراب 0
45 2420515 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 6 اینچ میراب 0
46 2420520 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 8 اینچ میراب 4,759,000
47 2420525 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 10 اینچ میراب 8,442,000
48 2420530 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 12 اینچ میراب 11,841,000
49 2420535 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 14 اینچ میراب 0
50 2420606 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2 اینچ میراب 980,000
51 2420607 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2/5 اینچ میراب 1,185,000
52 2420608 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 3 اینچ میراب 1,479,000
53 2420610 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 4 اینچ میراب 1,785,500
54 2420612 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 5 اینچ میراب 2,255,000
55 2420615 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 6 اینچ میراب 3,186,000
56 2420620 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 8 اینچ میراب 4,967,000
57 2420625 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 10 اینچ میراب 8,814,000
58 2420630 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 12 اینچ میراب 12,359,000
59 2420635 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 14 اینچ میراب 0
60 2420706 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 2 اینچ میراب 2,485,000
61 2420707 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 2/5 اینچ میراب 2,834,000
62 2420708 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 3 اینچ میراب 3,749,000
63 2420710 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 4 اینچ میراب 5,057,000
64 2420712 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 5 اینچ میراب 5,777,000
65 2420715 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 6 اینچ میراب 7,074,100
66 2420720 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 8 اینچ میراب 10,900,000
67 2420725 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 10 اینچ میراب 17,636,000
68 2420730 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 12 اینچ میراب 24,503,000
69 2420735 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 14 اینچ میراب 0
70 2420806 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب 941,000
71 2420807 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 1,173,000
72 2420808 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب 1,519,000
73 2420810 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب 1,753,000
74 2420812 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب 2,288,000
75 2420815 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب 3,287,000
76 2420820 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب 5,616,000
77 2420906 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب 867,000
78 2420907 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب 1,217,500
79 2420908 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب 1,368,000
80 2420910 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب 1,752,000
81 2420912 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب 2,402,000
82 2420915 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب 3,688,500
83 2420920 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب 6,208,000
84 2420925 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 10 اینچ میراب 9,476,000
85 2420930 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 12 اینچ میراب 14,600,000
86 2421006 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب 867,000
87 2421007 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 1,217,500
88 2421008 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب 1,368,000
89 2421010 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 1,752,000
90 2421012 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب 2,402,000
91 2421015 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب 3,688,500
92 2421020 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب 6,390,000
93 2421025 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب 9,877,500
94 2421030 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 12 اینچ میراب 15,467,000
95 2421106 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب 1,711,000
96 2421107 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب 2,289,000
97 2421108 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب 2,725,000
98 2421110 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب 3,978,000
99 2421112 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب 5,613,000
100 2421115 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب 6,823,000
101 2421120 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب 11,129,000
102 2421225 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب 0
103 2421206 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب 1,711,000
104 2421207 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 2,289,000
105 2421208 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب 2,725,000
106 2421210 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 3,978,000
107 2421212 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب 5,613,000
108 2421215 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب 6,823,000
109 2421220 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب 11,380,000
110 2421225 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب 5,800,000
111 2421306 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب 0
112 2421307 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 0
113 2421308 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب 0
114 2421310 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب 0
115 2421312 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب 0
116 2421315 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب 0
117 2421320 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب 0
118 2421325 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 10 اینچ میراب 0
119 2421410 شیر آتش نشانی ایستاده چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 0
120 2421508 شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب 0
121 2421510 شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 0